Shiatsu

Qi Gong Kurse

Verkörperung: 5.-7. April 2024 Kiental

Xiu zhen yang sheng – Das Echte wieder herstellen pflegt das Leben

Xiu zhen yang sheng –Das Echte wieder herstellen pflegt das Leben

Stille und inneren Frieden nähren: 1.-3. Dezember 2023 Kiental

Jing hé zhe yang qi - Ruhe und Harmonie nähren das Qi (Lebensenergie)

Shiatsukurse

Shiatsu Einführungstage 3.-4. Juni 2023 in Bern

Infos

Shiatsu:

Somatic Experiencing: